POžadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ Hradec nad Moravicí

Ředitelka školy vyhlašuje talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020.

I. termín zkoušek pro hudební a výtvarný obor: 6. června 2019 od 14 – 17.30 hodin.

II. termín zkoušek pro hudební a výtvarný obor: 20. června 2019 od 15 – 17 hodin.

Místo konání: ZUŠ Hradec nad Moravicí, Zámecká 313.

Zákonní zástupci uchazečů v místě konání talentové zkoušky vyplní a podepíší písemný dotazník. Ke vzdělávání v ZUŠ mohou být přijati žáci, kteří  k 1. 9. 2019 dovrší 5 let.

Uchazečům budou po vykonání talentové zkoušky přidělena čísla. Čísla přijatých uchazečů budou zveřejněna  na webu školy. Jsme schopni zveřejnit údaje o přijetí až poté, kdy máme přesné informace o počtu odcházejících žáků, tedy koncem června. Rozhodnutí o nepřijetí nezasíláme, neboť je možné, že se během léta ještě uvolní kapacita pro uchazeče, kteří nebudou přijati v červnu.  


Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání na základě těchto kritérií:

Hudební obor:

  • Zpěv vybrané písně, kdy komise hodnotí intonaci, rytmus a muzikalitu projevu. 
  • Zopakování předvedených rytmů
  • Intonace předehraných tónů, nápěvů, transpozice melodie

Výtvarný obor:

  • Spontánnost kresby
  • Kompozice výtvarného díla
  • Barevná skladba


Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím splnění zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby v kolektivu ostatních uchazečů. U talentové zkoušky mohou zájemci předložit i vlastní výtvarné práce. Materiál uchazečům poskytne ZUŠ.

Součástí hudební i výtvarné talentové zkoušky je také motivační pohovor.