POžadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ Hradec nad Moravicí

Ředitelka školy vyhlašuje talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021.

Přijímací talentové zkoušky se konají v úterý 9. června 2020 od 14 – 17 hodin pro hudební obor a ve čtvrtek 11. června 2020 pro hudební a výtvarný obor v době od 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin.

Místo konání: ZUŠ Hradec nad Moravicí, Zámecká 313.

Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ v Hradci nad Moravicí

Ke studiu žáky přihlašují zákonní zástupci na základě online přihlášky, a to nejpozději v den konání talentové přijímací zkoušky. Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz. Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout, podepsat a odevzdat při talentové přijímací zkoušce zkušební komisi v den zkoušky. Variabilní symbol uvedený v přihlášce žáka je zároveň registrační číslo, pod kterým bude uveden ve výsledkových seznamech zveřejněných na webových stránkách školy.

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané Talentové přijímací zkoušky, kterou posoudí zkoušející komise, která je složená ze tří pedagogů školy. Zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte  a jeho fyzických dispozic pro zvolený obor. Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do tiskopisu o přijímání žáků. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže zákonní zástupci žáka předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. 

Uchazeči budou přijímáni od nejvýše umístěných ve výsledkových seznamech až do vyčerpání volné kapacity v jednotlivých studijních zaměřeních vyučovaných v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání (v ZUŠ Hradec nad Moravicí, Zámecká 313 a na pobočce v ZŠ Skřipov). Přijatí žáci jsou do výuky zařazení v souladu s platnou legislativou a Školním vzdělávacím programem. Žáci, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí. 

Do přípravného studia mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let. Do 1. ročníku základního studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let. Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let. 

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu v ZUŠ Hradec nad Moravicí

Cílem Talentové přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru. Přijímací komise je minimálně tříčlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění čtyř konkrétních kritérií. Pořadí uchazečů se v každém studijním zaměření a oboru určuje zvlášť. 

Hudební obor

Kritéria:

A. rytmus – schopnost reprodukovat po zkoušejícím minimálně dva krátké rytmické modely 

B. intonační a sluchové předpoklady – rozpoznání směru melodie a počet hraných tónů -určení vyššího a nižšího tónu. Pro uchazeče se zájmem o zpěv – opakování krátké melodie spojené s rytmem 

C. zpěv písně – libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu – známá lidová píseň s harmonicko-melodickým doprovodem (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Skákal pes, Ovčáci čtveráci a další) 

D. všeobecné předpoklady (komunikace, reakce, tělesná zdatnost, nadšení a tělesné dispozice pro zvolený hudební nástroj, motorika apod.) 

Součástí hudební talentové zkoušky je také motivační pohovor. 

Výtvarný obor

Kritéria:

A.  ztvárnění lidské postavy – součástí každého zadaného výtvarného tématu je i  lidská postava, na základě které se určuje vyzrálost dětské kresby vzhledem k věku dítěte 

B.  práce s kompozicí a barevné cítění – dítě dokáže zaplnit celou plochu výkresu rovnoměrně, má cit pro barevnost a kontrast, linii a tvar

C.  vyjádření prostoru v obraze a práce s detailem – žák dokáže znázornit hloubku obrazu a zároveň neopomíjí práci s detailem

D.  všeobecné předpoklady – sociální zralost, samostatnost, schopnost domluvit se a naslouchat, jemná motorika, radost z tvoření, spontánnost a fantazie

Součástí výtvarné talentové zkoušky je také motivační pohovor. 

V Hradci nad Moravicí, dne 11. 5. 2020

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka ZUŠ