Aktivity školní rok 2006/2007

Údaje o aktivitách a reprezentaci školy:

Soutěže:

V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme získali tato umístění:

Školní kolo:

Trio příčných fléten 1. místo postup do krajského kola

Taneční orchestr 1. místo postup do krajského kola

Krajská kola:

Trio příčných fléten 2. místo
Taneční orchestr 2. místo

Přehlídky:

Naši žáci se zúčastnili přehlídek, které se konaly v tomto školním roce. Byla to okresní přehlídka ve hře na klavír, které se zúčastnily dvě žákyně, z nichž jedna byla vybrána na krajskou přehlídku. Tam předvedla velmi pěkný výkon, ke kterému ji došla písemná gratulace. Rovněž proběhla okresní přehlídka ve hře na akordeon, kde vystoupili tři žáci v sólové hře a jedno trio.

Dále to byla okresní přehlídka ve hře na kytaru, kde hráli tři žáci v sólové, tři kytarová dueta, jedno trio a jeden kvartet. Všechna tato vystoupení byla velmi kladně hodnocena. Na krajské kytarové přehlídce vystoupilo kytarové trio a podalo velmi dobrý výkon. Konala se i okresní keybordová přehlídka, na které hráli tři žáci sólově a jedno dueto pro dva keyboardy. Taneční orchestr naší ZUŠ se zúčastnil přehlídky tanečních orchestrů v Lipníku nad Bečvou.

Koncertní činnost:

Školní rok 2006/2007 jsme zahájili koncertem k slavnostnímu otevření nově zrekonstruované budovy, do které jsme se v průběhu školních prázdnin přestěhovali. Dále to byly především výchovné koncerty, které jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Brance, Kajlovci a Žimrovicích – celkem 7 výchovných koncertů. Pro ZŠ v Hradci nad Moravicí jsme pořádali i dva vánoční koncerty. Dalším typem koncertů, které již tradičně pořádáme, jsou koncerty jednotlivých oddělení (dechového, klavírního, kytarového a keybordo – akordeonového. Ve Velké dvoraně hradeckého zámku jsme pořádali „Koncert populárních melodií“, kde se představil pěvecký sbor, taneční orchestr a dvě nově vniklé rockové kapely. I nadále nejpopulárnější a nejvíce navštěvované jsou koncerty „Hraje celá rodina“ a vánoční koncert žáků ZUŠ.

Dva naši učitelé reprezentovali školu na slavnostním koncertu učitelů ZUŠ okresu Opava, který se konal v ZUŠ Hlučín u příležitosti 55. výročí založení školy.

Ostatní činnost:

Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tyto si připravili všichni učitelé. Uskutečnilo se i vystoupení absolventů školy.

Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (vystoupení a účast žáků na vyhodnocení vánoční soutěže v malování, vystoupení na tělovýchovné akademii – v rámci oslav 100 let tělovýchovy na Hradci nad Moravicí, vystoupení žáků na vernisáži Jaroslava Šerycha, vystoupení na koncertu u příležitosti Dne matek ve Velké dvoraně, vystoupení žáků k „Svátku matek“ v KD Jakubčovice a KD Skřipov).

Kalendář vybraných akcí:

Září

1.9.2006 Koncert k slavnostnímu otevření nově zrekonstruované budovy – ZUŠ Hradec nad Moravicí

22.9.2006 Výchovný koncert pro ZŠ Hradec nad Moravicí – ZŠ Hradec

Říjen

13.10.2006 Výchovný koncert pro CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí – CZŠ Hradec

Prosinec

10.12.2006 Vystoupení žáků na vánočním koncertě ZŠ Skřipov – kostel Skřipov

15.12.2006 Vystoupení žáků na vánoční akademii ZŠ Skřipov – ZŠ Skřipov

16.12.2006 Vystoupení a účast žáků na vyhodnocení vánoční soutěže v malování – Národní dům, Hradec nad Moravicí

20.12.2006 Vánoční koncert pro ZŠ v Hradci – ZUŠ Hradec nad Moravicí

20.12.2006 Vánoční koncert žáků ZUŠ – ZUŠ Hradec nad Moravicí

Leden

26.1.2007 Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů – ZUŠ Hradec nad Moravicí

27.1.2007 Školní kolo soutěže ve hře tanečních orchestrů – ZUŠ Hradec

Březen

7.3.2007 Okresní klavírní přehlídka – ZUŠ Háj ve Slezsku

7.3.2007 Okresní akordeonová přehlídka – ZUŠ V. Kálika Opava

20.3.2007 Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů – ZUŠ J. R. Míši Orlová Poruba

25.3.2007 Vystoupení na tělovýchovné akademii – v rámci oslav 100 let tělovýchovy na Hradci – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

26.3.2007 Okresní kytarová přehlídka – ZUŠ V. Kálika Opava

29.3.2007 Koncert „Hraje celá rodina“ – Národní dům Hradec nad Moravicí

Duben

5.4.2007 Vystoupení žáků na vernisáži Jaroslava Šerycha – Městské muzeum a galerie – Hradec nad Moravicí

13.4.2007 Koncert dechového oddělení – ZUŠ Hradec nad Moravicí

14.4.2007 Vystoupení žáků na vernisáži Jarní výstavy – Kulturní dům Jakubčovice

25.4.2007 Okresní keybordová přehlídka – ZUŠ V. Kálika Opava

25.4.2007 Krajská kytarová přehlídka – ZUŠ Frýdek – Místek

26.4.2007 Koncert populárních melodií – Velká dvorana zámku Hradec

27.4.2007 Krajská klavírní přehlídka – Janáčková konzervatoř Ostrava

Květen

7.5.2007 Den s deníkem – Hradec nad Moravicí – pěší zóna

10.5.2007 Koncert u příležitosti Dne matek – Velká dvorana zámku v Hradci

12.5.2007 Vystoupení žáků k „Svátku matek“ – Kulturní dům Jakubčovice

13.5.2007 Vystoupení žáků k „Svátku matek“ – Kulturní dům Skřipov

18.5.2007 Koncert učitelů ZUŠ okresu Opava – ZUŠ Hlučín

18.5.2007 Krajské kolo ve hře tanečních orchestrů – ZUŠ L. Janáčka Havířov

28.,29.,30.5. Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov,

2007 ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice – ZUŠ Hradec nad Moravicí

30.5.2007 Koncert klavírního oddělení – ZUŠ Hradec nad Moravicí

Červen

4.6.2007 Talentové zkoušky – odloučené pracoviště Skřipov

4.6.2007 Talentové zkoušky VO – ZUŠ Hradec nad Moravicí

6.6.2007 Talentové zkoušky HO – ZUŠ Hradec nad Moravicí

7.6.2007 Zápis žáků do VO – odloučené pracoviště Skřipov

11.-14.6.2007 Postupové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

19.6.2007 Koncert kytarového oddělení – ZUŠ Hradec nad Moravicí

29.-31.6.2007 Přehlídka tanečních orchestrů – ZUŠ Lipník nad Bečvou

Srpen

19.8.2007 Účast žáků na vyhodnocení soutěže „Naděje Hříbat“ – areál jezdeckého oddílu v Hradci nad Moravicí

Zhodnocení výsledků školy:

Po uplynutí jednoho roku od doby, kdy se naše škola přestěhovala do nových prostor, můžeme s jistotou říct, že to byl dobrý krok. Původní obavy o snížení zájmu žáků z důvodu nového umístění se naštěstí nepotvrdily. Spíše naopak, máme stále další – nové zájemce a můžeme nabídnou výuku v důstojném prostředí. Zvlášť hygienické a sociální zázemí žáků je konečně na odpovídající úrovni. Ve školním roce 2005/206, ještě ve staré budově, jsme měli podle zahajovacích výkazů 145 žáků. O rok později, již v nových prostorách to bylo 158 žáků a letošní rok jsme zahájili se 177 žáky. Výuku jsme rozšířili o pěveckou hlasovou výchovu a vznikly dva nové rockové soubory. Pro zajištění dostatečných prostor k výuce jsme museli z kabinetu vytvořit novou učebnu. V průběhu roku se ještě projevovala nedostatečná vybavenost a to hlavně židlí v koncertním sále. Získali jsme je na základě jednání s různými organizacemi i fyzickými osobami. V závěru to byli tři sponzoři, kteří nám na jejich nákup přispěli – jedna fyzická osoba, SRPŠ a MÚ v Hradci nad Moravicí. V průběhu letních prázdnin se ještě realizovala instalace nouzového a venkovního osvětlení a pozáruční opravy, které s hlediska bezpečnosti scházely a bylo nutno je zorganizovat, tyto záležitosti byly hrazeny z prostředků MÚ Hradec nad Moravicí.

Nadále pokračuje výuka na odloučeném pracovišti ve Skřipově a neustále se rozšiřuje. Naši žáci tam vystupují na různých koncertech a akcích pořádaných ZŠ, Obecním úřadem i dalšími organizacemi a spolupráce s ZŠ Skřipov je na velmi dobré úrovni.

V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme se zúčastnili ve dvou oborech, které se týkaly naší školy a to v komorní hře s převahou dechových nástrojů a ve hře tanečních orchestrů. V krajském kole této soutěže se umístilo trio příčných fléten na 2. místě a taneční orchestr získal rovněž 2. místo. Všichni tito soutěžící byli oceněni Radou města za vzornou reprezentaci Hradce nad Moravicí.

Tyto výsledky navazují na úspěchy minulých let a získali jsme je na základě výborné práce učitelů, jejich přístupu k žákům a celého zázemí, které je pro jejich práci ve škole vytvářeno.

V koncertní činnosti jsme rozšířili nabídku výchovných koncertů pro všechny ZŠ a MŠ v Hradci nad Moravicí a v okolních obcích. Celkem proběhlo 7 koncertů.

Z hlediska spolupráce s různými subjekty je třeba vyzvednout spolupráci s Městským kulturním střediskem, které nám umožňuje pořádat naše koncerty v sále Národního domu. V rámci spolupráce při organizaci soutěže „Beethovenův Hradec“ nám Správa zámku v Hradci nad Moravicí umožňuje konání koncertů naší školy v zámeckých prostorách. SRPŠ při ZUŠ v Hradci nám přispívá na koncertní činnost, účast žáků v soutěžích, na absolventské koncerty atd.

O činnosti školy informuji představitele města a jako předseda kulturní komise její členy na pravidelných jednáních. Občany Hradce nad Moravicí seznamujeme s činností prostřednictvím článků v Hradeckých novinách a informačních skříňkách města.