Aktivity školní rok 2007/2008

Údaje o aktivitách a reprezentaci školy

Soutěže

V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme získali tato umístění:

Okresní kola

Hra na klavír:
Jedna žákyně 1. místo postup do krajského kola
Dva žáci 2. místo
Hra na akordeon:
Jedna žákyně 1. místo postup do krajského kola
Akordeonové duo 1. místo postup do krajského kola
Akordeonové duo 1. místo
Hra na kytaru:
Dvě žákyně 2. místo
Kytarové duo 1. místo
Dvě kytarová tria 1. místa postup do krajského kola

Krajská kola

Hra na klavír
Jedna žákyně čestné uznání
Hra na akordeon:
Jedna žákyně 2. místo
Akordeonové duo 3. místo
Hra na kytaru:
Kytarové trio 2. místo
Kytarová trio 1. místo a Zvláštní ocenění poroty
Výtvarný obor: práce dvou žákyň, byly vybrány na krajskou přehlídku
Soutěžní přehlídka „Konfrontace“ ve hře na keyboard:
Jedna žákyně 3. místo
Keyboardové duo 3. místo

Přehlídky

Taneční orchestr naší ZUŠ se zúčastnil přehlídky tanečních orchestrů v Lipníku nad Bečvou.

Koncertní činnost

Z koncertů, které byly provedeny ve školním roce 2007/2009 to byly především výchovné koncerty, tyto jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Brance, Kajlovci a Žimrovicích – celkem 5 výchovných koncertů. Dalším typem koncertů, které již tradičně pořádáme, jsou koncerty jednotlivých oddělení (dechového, kytarového a koncertu pěveckého a klavírního oddělení). Ve Velké dvoraně hradeckého zámku jsme pořádali Vánoční koncert žáků ZUŠ, který jsme museli přesunout do těchto prostor z hlediska nedostatečné kapacity našeho sálu, po zkušenostech z minulého školního roku. Dále jsme tam uspořádali „Koncert populárních melodií“, kde se představil pěvecký sbor, taneční orchestr, dvě rockové kapely a nově vzniklý soubor zaměřený na irskou keltskou hudbu. Ve Velké dvoraně se konal i nový typ koncertu, kterým jsme rozšířili naši nabídku. Byl to „Slavnostní koncert žáků ZUŠ“, na kterém vystoupili především úspěšní účastníci soutěží ZUŠ. Koncert „Hraje celá rodina“ proběhl v sále Národního domu. Absolventské koncerty se konaly v koncertním sále naší školy.

Jeden náš učitel reprezentoval školu na mezinárodním koncertu učitelů uměleckých institucí, který se konal v ZUŠ Vítkov u příležitosti 55. výročí založení školy.

Výstavy

V městském muzeu a galerii v Hradci nad Moravicí , jsme uspořádali Výstavu tvorby bývalých absolventů ZUŠ, která byla zahájena vernisáži 23.11.2007. Tato výstava trvala od 26.11.2007 do 28.1.2008.

Ostatní činnost

Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tyto si připravili všichni učitelé.

Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (na koncertu u příležitosti Dne matek ve Velké dvoraně, vystoupení žáků ke Dni matek v KD Jakubčovice a KD Skřipov, vystoupení u příležitosti slavnostního otevření obnoveného nádvoří zámku Hradec, na vernisáži výstavy – Historie a současnost očima dětí, na I. slavnostním setkání jubilantů, důchodců)

V rámci spolupráce s Městským úřadem v Hradci nad Moravicí se uskutečnilo vystoupení žáků a tanečního orchestru na Česko – polských dnech v prostorách hradeckého zámku.

Kalendář vybraných akcí

Listopad

23.11.2007 Vernisáž výstavy z tvorby bývalých absolventů ZUŠ – Městské muzeum a galerie Hradec nad Mor. (26.11.2007 – 28.1.2008)

30.11.2007 Koncert “Hraje celá rodina„ – Národní dům Hradec nad Moravicí

Prosinec

6.12.2007 Vystoupení žáků na vánoční akademii ZŠ Skřipov – ZŠ Skřpov

12.12.2007 Vánoční koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

14.12.2007 Koncert „Vinylová budoucnost“ – Velká dvorana zámku Hradec

16.12.2007 Vystoupení žáků na vánočním koncertě ZŠ Skřipov – kostel Skřipov

Leden

30.1.2008 Školní kolo soutěže ve hře na akordeon, klavír a keyboard – ZUŠ Hradec nad Moravicí

Únor

14.2.2008 Školní kolo soutěže ve hře na kytaru – ZUŠ Hradec nad Moravicí

14.,15.2.2008 Okresní kolo soutěže ve hře na klavír – ZUŠ V. Kálika Opava

16.2.2008 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy – KD Jakubčovice

27.2.2008 Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon – ZUŠ V. Kálika Opava

Březen

11.3.2008 Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru – ZUŠ V. Kálika Opava

14.3.2008 Koncert dechového oddělení – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

17.,18.3.2008 Krajské kolo soutěže ve hře na klavír – ZUŠ Karviná

18.,19.3.2008 Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon – ZUŠ Klímkovice

28.3.2008 Slavnostní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

Duben

18.4.2008 Koncert populárních melodií – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

23.,24.4.2008 Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru – ZUŠ Moravská Ostrava

24.,25.4.2008 Soutěžní přehlídka „Konfrontace“ – ZUŠ Karviná

Květen

7.5.2008 Koncert u příležitosti Dne matek – Velká dvorana zámku v Hradci

9.5.2008 Krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ – ZUŠ Opava, Solná 8

10.5.2008 Vystoupení žáků ke Dni matek – Kulturní dům Jakubčovice

11.5.2008 Vystoupení žáků ke Dni matek – Kulturní dům Skřipov

16.5.2008 Mezinárodní koncert učitelů uměleckých institucí – ZUŠ Vítkov

17.5.2008Vystoupení u příležitosti slavnostního otevření obnoveného nádvoří – zámek v Hradci nad Moravicí

17.5.2008Vystoupení žáků a tanečního orchestru ZUŠ na Česko – polských dnech – zámek v Hradci nad Moravicí

21.5.2008Výchovný koncert – ZŠ Skřipov

23.5.2008Vystoupení na vernisáži výstavy – Historie a současnost očima dětí – ZŠ Žimrovice

28.5.2008Vystoupení žáků na I. slavnostním setkání jubilantů (důchodců) – Zámecká reastaurace Hradec nad Mor.

28.,29.2008 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka,ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice – ZUŠ Hradec nad Moravicí

Červen

4.6.2008 Talentové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

5.6.2008 Talentové zkoušky – odloučené pracoviště ZŠ Skřipov

9.-12.6.2008 Postupové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

13.6.2008 Koncert pěveckého a klavírního oddělení – ZUŠ Hradec nad Moravicí

17.6.2008Absolventský koncert – ZUŠ Hradec nad Moravicí

20.6.2008 Zápis žáků do VO – odloučené pracoviště Skřipov

27.-29.6.2008 „Lipenské léto“ 2. setkání tanečních orchestrů – ZUŠ Lipník nad Bečvou

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Poslední inspekce proběhla ve dnech 13. a 15. listopadu 2006.

Předmětem inspekce bylo:

1.Hodnocení úrovně řízení školy v oblasti personálních podmínek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

2.Materiální podmínky vzdělávání

Závěr inspekce

„Řízení školy v oblasti personálních podmínek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je velmi dobré, personální struktura ve školním roce 2006/2007 odpovídá oborové i předmětové nabídce školy.
Přestěhováním do nových prostor škola získala pro vzdělávání velmi dobré podmínky.“

Zhodnocení výsledků školy

V tomto zhodnocení bych uvedl na prvním místě realizaci výstavy z tvorby bývalých absolventů ZUŠ, kterou jsme již dlouhodobě plánovali. Uskutečnila se v nových prostorách Městského muzea a galerie a měla trvání od 26.11.2007 do 28.1.2008. Za tuto dobu navštívilo tuto výstavu 316 návštěvníků a měla velmi dobrý ohlas.

Na odloučeném pracovišti ve Skřipově, jsme rozšířili výuku o dechové nástroje a ve výtvarném oboru. Naši žáci tam vystupují na různých koncertech a akcích pořádaných ZŠ, Obecním úřadem i dalšími organizacemi a spolupráce s ZŠ Skřipov je na velmi dobré úrovni.

V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme se zúčastnili ve čtyřech oborech, které se týkaly naší školy

Tyto výsledky navazují na úspěchy minulých let a získali jsme je na základě výborné práce učitelů, jejich přístupu k žákům a celého zázemí, které je pro jejich práci ve škole vytvářeno.

Z hlediska spolupráce s různými subjekty, bych tentokrát vyzvedl spolupráci se Správou zámku v Hradci nad Moravicí. Převaha koncertů se konala v zámeckých prostorách a jako každoročně jsme spolupracovali při organizaci soutěže „Beethovenův Hradec“. S Městským úřadem spolupracujeme v rámci vystupování našich žáků na akcích organizovaných městem a toto nám umožňuje pořádat naše koncerty v sále Národního domu. SRPŠ při ZUŠ v Hradci nám přispívá na koncertní činnost, účast žáků v soutěžích, na absolventské koncerty atd.

O činnosti školy informuji představitele města a jako předseda kulturní komise její členy na pravidelných jednáních. Občany Hradce nad Moravicí seznamujeme s činností prostřednictvím článků v Hradeckých novinách a informačních skříňkách města.