Ochrana osobních údajů

Úvodní informace

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 313, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO: 47813504 (dále jen „ZUŠ“) jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti se studiem dítěte, které probíhá u správce (dále jen „studium“), nakládá s osobními údaji a informuje o základních zásadách a principech.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

ZUŠ Hradec nad Moravicí v souvislosti se studiem žáků zpracovává a uchovává osobní údaje za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů k těmto účelům:

  • prezentací studijních výsledků na veřejnosti k propagaci školy
  • pořizování fotografií, audiozáznamů a videozáznamů při činnostech, které souvisejí se studiem (koncerty, předehrávky, soutěže atd.)
  • zveřejnění osobních údajů (fotografií) za účelem informování veřejnosti o činnostech ZUŠ Hradec nad Moravicí a žáka v souvislosti se studiem v tisku, rozhlasu a televizi, na nástěnkách, na svých webových stránkách a facebooku školy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zákonných zástupců a žáků a jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, národnost, státní občanství, místo pobytu, druh pobytu, telefon, e-mail, škola, třída, údaj o ročníku studia, údaj o věku žáka.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vzniklého vztahu v souvislosti se studiem žáka na ZUŠ.

Kontaktní údaje správce

Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace, Zámecká 313, 747 41 Hradec nad Moravicí

e-mail: info@zus-hradec.cz, sekretariat@zus-hradec.cz

telefon: 553784243

webové stránky: zus-hradec.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické nebo písemné formě.

Pokud jsou v ZUŠ Hradec nad Moravicí Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo:

  • požádat ZUŠ Hradec nad Moravicí o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným v ZUŠ
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných v ZUŠ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • požádat o omezení zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl ZUŠ

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči ZUŠ uplatňujte skrze pověřence pro ochranu osobních údajů. Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů zabezpečuje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 společnost:

název: Jobman s.r.o.,

sídlo: Livornská 449, Praha – 109 00

IČ: 27177726

doručovací/komunikační adresa: Sedmidomky 456/2,  101 00 Praha

zastoupená fyzickou osobou: Ing. Michal Merta, MBA

e-mail: dpo@dpohotline.cz

telefon: +420910120377

datová schránka: tkyd8fz